Spisverkstaden

Vi renoverar din vedspis!


Ni lämnar spisen hos oss

Det tar ca 2 veckor från att ni levererar spisen till oss till att den är redo att hämtas.

Eran nya (gamla) spis

Spisen är som vid tillfället den gjöts, i ett så nära nyskick man kan komma. 

Betala tryggt med Faktura, Swish eller kort. 

En renovering kostar mellan 7500 kr - 10000 kr ink moms beroende på skicket på spisen. 

Men hur går det till?

Vi plockar isär spisarna, letar rätt på delar och byter ut allt som är sprucket och trasigt. Sedan blästrar vi allt för hand och monterar ihop med nya dragstänger. Sedan svärtar vi spisarna i två lager och polerar och lägger lera på ugnstaket med järnfilsspån. Det finns ingen mer noggrann renovering av en vedspis på marknaden.

En spisrenovering kostar 7500 kr ink moms, sen tillkommer kostnad för reservdelar om något behöver bytas på spisen, vanligen brukar den totala kostnaden hamna på mellan 7 500 kr - 10 000 kr ink moms. Det tar ca 2 veckor från att vi får in spisen. 


En del av dom spisar som lämnat vår verkstad senaste året. ​​Vad ska man tänka på när man ska köpa en äldre renoverad vedspis?

Om vedspisar- en vägledning

Vad är en vedspis?

Det gäller att från början klargöra vad den gamla vedspisen har för funktion i sitt nya sammanhang. Den kan till exempel vara en del av köksutrustningen för matlagning, en värmekälla, en antikvitet mm. När man funderar kring tillstånd, besiktningar, sotning mm kan det vara bra att tänkaatt den är sekundär spis, sekundär värmekälla osv. Rubrikerna nedan avslutas med en Rekommendation som gäller just installation/användande av en äldre vedspis.

Ett undantag

Vedspisen har fått grönt ljus igen

Boverket backar från förbudet mot vedeldade äldre köksspisar. Hälsovinsterna med förbudet är inte tillräckligt stora och spisarna inte tillräckligt många för att motivera de kostnader som förbudet skulle medföra. Häromåret beslöt Boverket att skärpa utsläppsvillkoren på begagnade vedspisar, vilket i praktiken innebar ett förbud, något som väckt ilska och resulterat i vedspisupproret på Facebook. Vedspisupprorets medlemmar skickade vedträn med protester till Boverket och regeringskansliet och även hela järnspisar.

Protester påverkade

Peter Fransson, avdelningschef på Boverket, säger att han tror att protesterna kan ha påverkat - åtminstone politiker.

- Det påverkade nog vissa riksdagspolitiker som drev frågan och därav fick dåvarande bostadsminister det på sitt bord och gav oss i uppdrag att göra en fördjupad konsekvensanalys. Det är oklart om de skrymmande gåvorna hade någon effekt, men hur som helst gav regeringen Boverket i uppdrag att komplettera konsekvensutredningen av reglerna för begagnade köksspisar.

Boverket har nu tittat på de skärpta reglernas konsekvenser utifrån flera aspekter vilket förändrat bilden och lett fram till det nya förslaget.

- Vi har tittat på vilka volymer det handlar om, hur många enheter som finns på marknaden. Vi har ingen exakt vetenskap men vi har tittat på säljsidor och pratat med folk som handlar med den här typen av produkter och gjort en skattning. Vi har försökt lägga oss lite högt och tagit till och kommit fram till att det är en ganska liten volym på marknaden och därmed har det också en marginell påverkan på hälsan, säger Peter Fransson.

Mycket administration

Enligt Boverket är de administrativa kostnader som förbudet skulle innebära större än nyttan med regeln.

- Dels handlar det om att kommunerna har ansvar för detta, det är byggnadslov och så vidare - dels ska sotarna godkänna det också. Den administrativa bördan är påtaglig i detta. Det är därför vårt förslag ser ut som det gör.

Boverket föreslår att utsläppsreglerna för de äldre köksspisarna tas bort från och med den 1 oktober i år vilket innebär att kravet slopas innan den utsatta övergångsperioden löper ut. Förslaget ska nu skickas på remiss och berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter kan till och med den 9 augusti 2019 lämna synpunkter på förslaget. Från och med 2022 kommer däremot nyproducerade köksspisar att omfattas av utsläppskrav enligt en EU-förordning ( från en artikel i SVT Nyheter, publicerad 28 maj 2019)

Rekommendation som gäller just installation/användande av en äldre vedspis:

Äldre köksspisar är undantagna från utsläppsreglerna. Däremot lever det kvar uppfattningar att de gamla spisarna är "miljöbovar" som ska bort. Det gäller därför att framhålla att de "gamla" spisarna är just gamla, renoverade och ursprungliga. De är en del av vår kulturhistoria.

Något om tidsandan och lagstiftningen

Även om det finns alla möjliga skäl att bevara gamla spisar kan man behöva påminna sig om att myndigheter och människor lever i nuet, är bekväma och ser allt nytt som en utveckling. Det kräver både kunskap och fantasi för att se saker i ett nytt (och kanske i sitt rätta) sammanhang.

Vår lagstiftning är dessutom av tradition framåtsyftande, vi tycker helt enkelt inte om retroaktiva lagar. Tänk så här: Du gör något idag som är tillåtet, i morgon förbjuds det i en lag som är retroaktiv (som förbjuder det du gjorde igår) och du blir straffad för det i efterhand. Inte så kul. Detta förekommer faktiskt fortfarande i diktatoriska länder främst för att komma åt oliktänkande ur politisk synpunkt. Den rättstradition vi har i Sverige baseras på s.k. Nordisk rätt, en del av den Germanska rätten (innan den influerades av romarna). Den har ett starkt ursprung i landskapslagar och en s.k. Folksjäl. Detta innebär att den har en lokal prägel, dvs det som gäller på en plats måste inte nödvändigtvis gälla på en annan plats. Det har också lett till att kommunerna i Sverige har en unik ställning i världen som uttolkare av lagar och regler.

Varför är detta intressant för vedspisar? Jo, det återspeglar sig även i byggnadslagstiftningen, främst inom plan- och bygglagen (SFS 2010:900), men även i miljöbalken, fastighetsbildningslagen och ett 70-tal andra lagar som styr byggande.

Rekommendation som gäller just installation/användande av en äldre vedspis:

Var beredd på att lagstiftningen inte direkt stöder användande av gamla vedspisar. Dessa uppfattas som ett sorts undantag, en kvardröjande del av ett gammalt sätt att laga mat och värma köket.

Nybyggnad

För att gå över till prövningen hos byggnadsnämnder och deras förvaltningar måste vi ta ett steg "ner" i lagstiftningen. PBL reglerar vad som kräver bygglov, hur det ska utformas, vilka ritningar och ansökningshandlingar som ska lämnas in för prövning. När vi kommer till uppvärmningsanordningar, vatten, avlopp, m fl. åtgärder så gäller BBR, Boverkets Byggregler. Det är huvudsakligen till för åtgärder som kräver bygganmälan, en lägre form av prövning.

Från Boverkets hemsida januari 2021:

I BBR ställs krav på utsläpp och verkningsgrad för vissa typer av rumsvärmare: braskaminer, pelletseldade, kaminer, kökspannor och insatser. För andra rumsvärmartyper, som köksspisar (vedspisar främst avsedda för matlagning) och kakelugnar, anges inga kravnivåer för utsläpp och verkningsgrad i BBR. Den här texten fokuserar på vedeldade braskaminer, här kallade kaminer. Vid uppförande av nya byggnader gäller de kravnivåer på utsläpp och verkningsgrad som finns i Boverkets byggregler (BBR) avsnitt 6:7412, exempelvis vad gäller s.k. rumsvärmare.

Rekommendation som gäller just installation/användande av en äldre vedspis:

Om ni bygger ett helt nytt hus tillämpar byggnadsnämnden hela sin arsenal av lagar och regler. Även om vedspisar är undantagna från utsläppsreglerna så finns en risk att de betraktas som "rumsvärmare" eller som "eldningsapparat". Här gäller det att framhålla att vedspisen inte är den primära köksspisen. Ett alternativ är att avstå därför att ta med vedspisen i bygglovsansökan. Däremot kan plats och förberedelser göras. När bygget är klart och slutbevis erhållits kan prövningen göras genom en bygganmälan. Se även "Ändring av byggnad nedan".

Ombyggnad

Från Boverkets hemsida januari 2021

Ombyggnad är en typ av ändring av byggnad. För att en ändring av en byggnad ska anses utgöra ombyggnad ska antingen hela byggnaden eller en betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas.

Plan- och bygglag (2010:900) 1 kap 4 §

Det räcker alltså att en betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas för att en åtgärd ska betraktas som en ombyggnad och krav därmed kan ställas på hela byggnaden. Det är först om det inte är rimligt att ställa krav på hela byggnaden, som kraven kan reduceras till att enbart omfatta den betydande och avgränsbara del som förnyas.

Rekommendation som gäller just installation/användande av en äldre vedspis:

Ombyggnad är faktiskt relativt ovanligt som bygglovsbegrepp. Det klassiska fallet är att antalet lägenheter i ett flerbostadshus ändras och/eller att bärande konstruktioner görs om helt och hållet. Skulle man hamna ibygglovsprövning av "ombyggnad" bör vedspisen hamna i den del som inte byggs om eller förnyas. Det finns annars en risk att krav ställs på uppvärmningsanordningar och annat som om det vore nybyggnad.

Ändring

Från Boverkets hemsida januari 2021

Kravnivåerna i BBR avsnitt 6:7412 är bara direkt tillämpliga vid uppförande av en ny byggnad. En nyinstallation eller ett byte av en rumsvärmare i en befintlig byggnad är en ändring av en byggnad.

Vid ändring av byggnad är utgångspunkten att det är samma krav som gäller som vid uppförande av nya byggnader. Vid ändring får man dock anpassa och göra avsteg från kraven med hänsyn till:

• ändringens omfattning• byggnadens förutsättningar• varsamhetskravet• förvanskningsförbudet

Rekommendation som gäller just installation/användande av en äldre vedspis:

Man bör tänka igenom alla fyra ovanståendeomständigheter: Man bör framhålla att omfattningen är liten, att byggnadens förutsättningar lämpar sig för envedeldad spis, att det redan finns skorsten till exempel. Vidare att det är varsamt att återskapa en eldstad på detta sätt samt att det skulle förvanska byggnaden mer att sätta in en modern spis. Byggnadens historik ska framhållas när det gäller förvanskningsförbudet. Skulle frågor om förvanskning och kulturhistoriskt värde drivas till sin spets (som exempelvis i rättsfall där man överklagar byggnadsnämndens beslut) måste dock byggnaden vara byggnadsminne, ha bevarande- eller skyddsbestämmelser i detaljplan eller åtminstone vara omnämnd i kommunens kulturminnesvårdsprogram för att få dispens från myndighetskraven. I de flesta fall skulle installation av en vedspis dock inte utlösa att byggnadsnämnden betraktar detta som bygglovspliktig "Ändring av byggnad".

Bygglov och anmälan

Som påpekats utgör varje enskild kommun en rättsinstans som självständigt avgör om det ska sägas ja eller nej till en bygglovsansökan eller en bygganmälan. Därefter följer en process med byggsamråd, startbesked och slutbevis som är någorlunda lika mellan kommuner, men varje enskild kommun avgör även här hur processen ska bedrivas. Nedanstående gäller alltså installation av en gammal, renoverad vedspis som inte suttit på denna plats tidigare.

Rekommendation som gäller just installation/användande av en äldre vedspis:

Ta reda på så mycket som möjligt själv från de officiella källorna i kommunen. Ring inte direkt till någon handläggare innan läget har klarnat, sök precis för det som erfordras, inte mer. I de flesta fall resulterar en installation av en gammal renoverad vedspis i en s.k. bygganmälan som går till förvaltningen. Kommunen har blanketter för detta, oftast med förval för ett antal åtgärder.

I ett exempel från Sala/Heby får man själv ange ordet"vedspis" i blanketten:

Annat (kakelugn, vedpanna, pelletspanna, nytt pannrum, ändrat pannrum). Ange vad:

Vedspis .....................................................................................................

Det finns bra instruktioner för vad som ska fyllas i och vilka ritningar som ska bifogas. Om allt är OK så kommer ett beslut med posten(eller digitalt) som även går till sotaren i ditt distrikt. Efter besiktning av sotaren är vedspisen klar att använda.

Fredrik Meurman, Arkitekt SAR/MSA